පිටුව_බැනරය

Mobility Scooter

Mobility Scooter

  • Hantour Q7 Mobility Scooter

    Hantour Q7 Mobility Scooter

    ඔබ සමය කුමක් වුවත්, වසර පුරා සංචලනය පසු නම්, එසේ නම්Hantour Q7ස්කූටරය ඔබට සුදුසුම නිෂ්පාදනයකි.සම්පූර්ණ අත්හිටුවීම, සම්පුර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන විදුලි පහන් සහ සම්පුර්ණයෙන්ම සංවෘත කාබින් එකක් සුවපහසු සහ සුඛෝපභෝගී ගමනක් නිර්මාණය කරයි.