පිටුව_බැනරය

හයුන්ඩායි

හයුන්ඩායි

  • Hyundai Elantra 1.5L Sedan

    Hyundai Elantra 1.5L Sedan

    2022 Hyundai Elantra එහි අද්විතීය මෝස්තරය නිසා ගමනාගමනය තුළ කැපී පෙනේ, නමුත් තියුණු ලෙස රැලි ගැසුණු තහඩුවට යටින් ඉඩකඩ සහිත සහ ප්‍රායෝගික සංයුක්ත මෝටර් රථයක් ඇත.එහි කුටිය ඒ හා සමාන අනාගත මෝස්තරයකින් සරසා ඇති අතර ඉහළ මට්ටමේ විශේෂාංග කිහිපයක් පිරිනමනු ලැබේ, විශේෂයෙන් ඉහළ මට්ටමේ සැරසිලි මත, එය wow සාධකයට උපකාරී වේ.