පිටුව_බැනරය

AVATR

AVATR

  • Avatr 11 සුඛෝපභෝගී SUV Huawei Seres මෝටර් රථය

    Avatr 11 සුඛෝපභෝගී SUV Huawei Seres මෝටර් රථය

    Avita 11 මාදිලිය ගැන කතා කරන විට, Changan Automobile, Huawei සහ CATL හි සහාය ඇතිව, Avita 11 පෙනුමෙන් තමන්ගේම මෝස්තරයක් ඇති අතර, සමහර ක්රීඩා අංග ඇතුළත් වේ.මෝටර් රථයේ ඇති බුද්ධිමත් සහායක රියදුරු පද්ධතිය තවමත් මිනිසුන්ට සාපේක්ෂව ගැඹුරු හැඟීමක් ගෙන එයි.